วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2550

คำราชาศัพ์หมวดร่างกาย


หมวดร่างกาย

หัว (พระราชา)=พระเจ้า,พระเศียร
ผม (พระราชา)=เส้นพระเจ้า,พระเจ้า
ผม=พระเกศา,ระเกศ,พระศก
ผมมวย หรือมวยผม=พระจุฑามาศ
ผมเปีย=พระเวณิ
ไรผม=ไรพระเกศา, ไรพระเกศ
จุก=พระโมลี,พระเมาลี
ไรจุก=พระจุไร
หน้าผาก=พระนลาฏ
คิ้ว=พระขนง,พระภมู
ขนหว่างคิ้ว=พระอุณาโลม
ขนจมูก=พระโลมะนาสิก, ขนพระนาสิก
ดวงตา=พระจักษุ,พระนัยนา, พระนยนะ,พระเนตร
ตาดำ=พระเนตรดำ, ดวงพระเนตรดำ
ตาขาว=พระเนตรขาว, ดวงพระเนตรขาว

หนังตา=พระตจะเนตร, หนังพระเนตร
ขนตา=พระโลมะจักษุ, ขนพระเนตร
ขอบตา=ขอบพระเนตร
หลังตา=หลังพระเนตร
ท่อน้ำตา, ต่อมน้ำตา=พระอัสสุธารา, ต่อมพระเนตร
จมูก=พระนาสา,พระนาสิก
สันจมูก=สันพระนาสิก, สันพระนาสา
ช่องจมูก=ช่องพระนาสิก
แก้ม=พระปราง
กระพุ้งแก้ม=พระกำโบล
หนวด=พระมัสสุ
เครา=พระทฐิกะ
เครา=พระทาฒิกะ
ปาก=พระโอษฐ์
ริมฝีปาก=พระโอษฐ์
ฟัน=พระทนต์
ไรฟัน=ไรพระทนต์
เหงือก=ไรพระทนต์
เขี้ยว=พระทาฒะ, พระทาฐะ

ลิ้น=พระชิวหา
ต้นลิ้น (ลิ้นไก่)=มูลพระชิวหา, ต้นพระชิวหา
คาง=พระหนุ (หะ-นุ)
ขากรรไกร=ต้นพระหนุ
หู=พระกรรณ
ใบหู=พระกรรณ
ช่องหู=ช่องพระโสต
ช่องหู=ช่องพระกรรณ

ดวงหน้า=พระพักตร์
คอ=พระศอ
ลำคอ=ลำพระศอ
ไหปลาร้า=พระรากขวัญ
บ่า=พระอังสา
ไหล่=พระอังสา
จะงอยบ่า=พระอังสกุฏ
ศอก=พระกัปปะระ

ศอก=พระกโบระ, ข้อพระพาหา
แขน ตั้งแต่แขนลงไปถึงข้อศอก=พระพาหา
ปลายแขน (ตั้งแต่ข้อศอกลงไปถึงข้อมือ)=พระพาหุ
ข้อมือ=ข้อพระกร,ข้อพระหัตถ์
มือ=พระหัตถ์
ฝ่ามือ=ฝ่าพระหัตถ์

นิ้วมือ=พระองคุลี
นิ้วหัวแม่มือ=พระอังคุฐ
นิ้วชี้=พระดัชนี
นิ้วกลาง=พระมัชฌิมา
นิ้วนาง=พระอนามิกา
นิ้วก้อย=พระกนิษฐา
ข้อนิ้วมือ=ข้อนิ้วพระหัตถ์

กำมือ, กำหมัด, กำปั้น=กำพระหัตถ์, พระมุฐ
เล็บ=พระนขา
ขี้เล็บ=มูลพระนขา
อก=พระอุระ,พระทรวง
นม=พระถัน

ไม่มีความคิดเห็น: